Litter Yu

Litter Yu

 

Dad:

WCF International Champion Potap Lesnaya Skazka

 

Mom:

Ch. WCF Rozmary Top*Matryoshka

 

Yunona Lesnaya Skazka

Gender: female
Color: n 33 03
Status: reserved
Day of birth: 23 February 2022

 

Yulika Lesnaya Skazka

Gender: female
Color: n 33 03
Status: Left in the cattery
Day of birth: 23 February 2022

 

Yuliy Lesnaya Skazka

Gender: male
Color: n 03
Status: reserved
Day of birth: 23 February 2022

 

Yummi Lesnaya Skazka

Gender: male
Color: n 33 03
Status: reserved
Day of birth: 23 February 2022